Przyszłość zawodowa studentów kierunków rolniczych w wybranych krajach UE

Karolina Babuchowska, Wiesława Lizińska, Anna Opryszczko

Babuchowska, Karolina; ORCID: 0000-0002-9053-7842
Lizińska, Wiesława; ORCID: 0000-0002-6957-2846
Opryszczko, Anna
Przyszłość zawodowa studentów kierunków rolniczych w wybranych krajach UE
Professional prospects of agricultural studies graduates in selected EU countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 389-398

Słowa kluczowe

umiejętności zatrudnienie zawód

Key words

skills employment professional career.

Streszczenie

Współcześnie szanse znalezienia pracy zależą w dużej mierze od poziomu wykształcenia, rodzaju ukończonego kierunku, standardu uczelni, a nawet kraju realizacji studiów. Wyższe umiejętności i odpowiednie wykształcenie sprzyjają postawom innowacyjnym, wspierają i kształtują przedsiębiorczość oraz umiejętność elastycznego dostosowania do zmieniających się warunków. Pomimo, że rolnictwo nie jest najpopularniejszym kierunkiem studiów to ponad 90% badanych młodych Europejczyków zamierzało poszukiwać pracy w wyuczonym zawodzie. Trzy czwarte studentów było zdecydowanych pozostać i pracować w ojczyźnie. Materiał przygotowano w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów kierunków rolniczych w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Polsce.

Abstract

Today, chances of finding employment depend on the level of education, the subject(s) studied, the perceived quality of the college, and even on the country of the studies realization. The West-European countries generally require professional qualifications and education for the population working in agriculture. Higher skills and a suitable education favour the innovative attitudes among people. They support and shape the entrepreneurship and flexible adaptation to changing conditions. They also enlarge the range of career choices. The aim of the paper was presenting the opinion of young Europeans about their professional future. Material was prepared basing on a survey of students of agricultural faculties in four European countries: Spain, Germany, Italy and Poland. In spite of the fact that agriculture is not the most popular course of studies, over 90% of respondents planed to obtain work in their acquired profession. Similarly, 74% of the students intended to live and work in their motherland.