Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych

Ryszard Kata, Marta Kawa

Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935
Kawa, Marta; ORCID: 0000-0002-3023-9085
Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych
The cooperative movement in agriculture and the food economy in Poland in light of the European integration process
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 424-432

Słowa kluczowe

spółdzielczość gospodarka żywnościowa integracja europejska

Key words

agribusiness cooperative EU accession

Streszczenie

W opracowaniu dokonano charakterystyki stanu i znaczenia gospodarczego spółdzielni agrobiznesu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzono także analizę głównych kierunków przekształceń spółdzielczości wiejskiej w starych krajach członkowskich UE uznając, iż po integracji podobną drogą przemian będzie zmierzać również spółdzielczość agrobiznesu w Polsce

Abstract

Conditions of operation and the economic meaning of agribusiness cooperatives in Poland and other countries in the European Union have been characterized. An analysis of main directions of transformation of rural cooperatives in the old member states in the European Union also has been performed, because after the integration presumably the agribusiness cooperatives in Poland will follow a similar pattern of development