Wpływ struktury agrarnej na zróżnicowanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych

Adam Marcysiak

Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565
Wpływ struktury agrarnej na zróżnicowanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych
Influence of the agrarian structure on the differentiation of productive and economic results in agricultural farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 69-76

Słowa kluczowe

struktura agrarna gospodarstwa rolne Polska UE

Streszczenie

Tempo przemian agrarnych w rolnictwie polskim jest powolne. W latach 1996-2004 liczba gospodarstw zmniejszyła się o 9,3%. W strukturze agrarnej nadal dominują gospodarstwa małe do 5 ha. Ich udział wynosi 72,7%. W krajach UE gospodarstwa do 5 ha stanowią 57,6%. Średni obszar badanego gospodarstwa wynosił 7,8ha. Obszar okazał się istotnym czynnikiem różnicującym wartość produkcji końcowej i towarowej. W przypadku dochodu rolniczego skala zróżnicowania pomiędzy grupami obszarowymi była jeszcze większa.

Abstract

The pace of agrarian changes in Polish agriculture is slow. In years 1996-2004 the number of farms decreased by 9.3 %. Small farms up to 5 hectares are still dominant in the agrarian structure. Their share in the total number of farms amounts to 72.7 %. Farms up to 5 hectares have in the EU countries a share of 57.6%. The average acreage of farms investigated in this study was equal to 7.8 hectares. The area turned out to be a crucial factor, which differentiates the worth of final and commercialised production. With respect to agricultural income, the scale of differentiation between the area size groups was bigger