Ocena sytuacji wybranych gospodarstw w oparciu o elementy analizy wskaźnikowej przed i po wstąpieniu Polski do UE

Marek Stachowiak

Stachowiak, Marek
Ocena sytuacji wybranych gospodarstw w oparciu o elementy analizy wskaźnikowej przed i po wstąpieniu Polski do UE
Appraisal of the situation of selected farms before and after Polish accession to the EU using elements of indicator analysis
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 84-94

Słowa kluczowe

produkcja ogrodnictwo rolnictwo sadownictwo rybactwo ekonomika ogrodnictwa ekonomika rolnictwa ekonomika rybactwa analiza wskaźnikowa rezerwat przyrody

Key words

production horticulture agriculture fruit-growing fishing economics of horticulture economics of agriculture economics of fishing indicator analysis nature reserve

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji wybranych gospodarstw przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w oparciu o elementy analizy wskaźnikowej. Badania przeprowadzono w gospodarstwie rolniczo-sadowniczym, zakładzie rybackim prowadzącym działalność przy zachowaniu nienaruszalności ekosystemu (na terenie rezerwatu przyrody) i w przedsiębiorstwie ogrodniczym prowadzącym produkcję pod osłonami. Po akcesji Polski do UE zaobserwowano w gospodarstwie rolniczo-sadowniczym i rybackim wzrost zapasów produktów gotowych, w gospodarstwie rolniczo – sadowniczym i ogrodniczym wzrost rentowności oraz ograniczenie zewnętrznego finansowania tych podmiotów pomimo występowania dodatniego efektu dźwigni finansowej

Abstract

The aim of this work is to estimate the situation of selected farms before and after Polish accession to the EU using elements of indicator analysis. The research was executed in a fruit-growing farm, in a fish farm using sustainable production techniques (in a nature reserve area), and in a horticultural enterprise with production in greenhouses. After Polish accession to the European Union a growth of stock of ready products was observed in the fruit-growing farm and the fish farm, as well as a growth of profitability and reduction of external financing in the fruit-growing farm and the horticultural farm despite the beneficial effects of financial leverage.