Postęp technologiczny i energochłonność produkcji rolniczej w Polsce

Zdzisław Wójcicki

Wójcicki, Zdzisław
Postęp technologiczny i energochłonność produkcji rolniczej w Polsce
Technological progress and consumption of energy in the agricultural production in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 95-103

Słowa kluczowe

rolnictwo produkcja technologia nakłady energochłonność efektywność prognozy

Key words

agriculture production technology inputs energy consumption effectiveness forecast

Streszczenie

Zaprezentowano wyniki badań i studiów prognostycznych IBMER w zakresie przemian technologicznych i ponoszonych nakładów materiałowo-energetycznych w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Stwierdzono systematyczne oddziaływanie postępu naukowo-technicznego na efektywność produkcji roślinnej i zwierzęcej w ciągle zmniejszającej się liczbie towarowych gospodarstw rolniczych. Dalszy postęp technologiczny, zmniejszanie się skumulowanej energochłonności i jednostkowych kosztów produkcji rolniczej będzie stymulować utrzymywanie się około 400 tys. gospodarstw i przedsiębiorstw obrotu rolnego zdolnych do konkurowania na unijnych i światowych rynkach żywnościowych

Abstract

Results of investigations and prognostic assessments effected by IBMER relating to both technological transformation and material as well as energy inputs in the developing family farms are presented. The results have shown a continuous impact of the scientific and technological progress on the effectiveness of plant and animal production, combined with a decreasing number of commercial family farms. The technological progress as well as decreasing cumulative energy consumption and diminishing unit costs of agricultural production are expected to stimulate the economic activity of about 400 thousand farms and agricultural enterprises capable to withstand competition in the European an world markets