Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego

Tomasz Rokicki

Rokicki, Tomasz; ORCID: 0000-0003-3356-2643
Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego
Influence of Polish integration with the European Union on production of lamb meat
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 106-113

Słowa kluczowe

integracja europejska mięso jagnięce rynek wewnętrzny

Key words

lamb meat integration with European Union domestic market

Streszczenie

Głównym produktem chowu owiec na początku XXI w. jest żywiec rzeźny (jagnięcy).Oparcie chowu owiec prawie wyłącznie na produkcji żywca rzeźnego spowodowało radykalnąredukcję pogłowia. Produkcja jagnięciny w UE była niewystarczająca, gdyż w 2004 r. pokrywałazgłaszany popyt w 80% i wynosiła około 1 mln ton. Po przystąpieniu Polski do UE ponoszone byływysokie koszty związane ze sprzedażą jagniąt do innych krajów UE. Ceny uzyskiwane przysprzedaży jagniąt na rynek wewnętrzny były wyższe, jednak skala tego zjawiska była niewielka. Doodpowiedniej i sprawnej organizacji krajowego rynku mięsa jagnięcego konieczne staje się powołaniejednej grupy producenckiej

Abstract

In XXI century the predominating sheep product is meat. Limiting production to meat hascaused a drastic reduction in sheep population. Lamb meat production in the EU was in 2004inadequate, because it met demand only in 80%.. After Polish integration with the European Unioncosts of sale to other countries is higher then this of sale in the domestic market. Prices in internalmarket were higher but the quatity sold was small. For proper organization of internal market farmersmust create a producer group