Sytuacja na rynku owoców dwa lata po przystąpieniu Polski do UE w kontekście planowanej reformy na lata 2008-2013

Marta Domagalska-Grędys

Domagalska-Grędys, Marta
Sytuacja na rynku owoców dwa lata po przystąpieniu Polski do UE w kontekście planowanej reformy na lata 2008-2013
Situation in the fruit market two years after Poland’s accession to the EU in the context of the reform planned for 2008-2013
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 173-183

Słowa kluczowe

projekt reformy rynku owoców i warzyw na lata 2008-2013 trend zbiorów cen i spożycia owoców w Polsce stopień organizacji sadowników

Key words

plan of the fruit and vegetable market reform for 2008-2013 crop trends prices and consumption of fruit in Poland the level of organization of fruit farmers

Streszczenie

Sytuacja na rynku owoców w 2007 roku wydaje się szczególnie trudna, biorąc pod uwagędwa zdarzenia, które mają miejsce niemal równocześnie. Pierwsze dotyczy planowanej przez KomisjęEuropejską reformy rynku owoców na lata 2008-2013, drugie związane z szacunkiem strat ikonsekwencji wiosennych przymrozków, które spustoszyły polskie sady. W artykule przeprowadzonoanalizę wieloletnią głównych charakterystyk rynku owoców: zbiorów, cen i spożycia oraz kluczowezałożenia reformy rynku owoców z uwzględnieniem polskiego stanowiska i postulatów zmian. Mimopotencjału w produkcji owoców, tradycji upraw i szans z tego wypływających sytuacja na polskimrynku jest podwójnie złożona, biorąc pod uwagę siłę czynników zewnętrznych (straty wiosennychprzymrozków) i propozycję reformy, stawiającą Polskę w pozycji krajów drugiej kategorii wdostępności do środków Wspólnoty. Trudna sytuacja stanowi wyzwanie nie tylko dla polskichproducentów owoców. Dotkniętymi niskim stopniem organizacji rynku będą również inni nowiczłonkowie UE. Niezadowoleni z propozycji reformy są też przedstawiciele państw dawnej Unii iprzetwórcy. Reforma będzie więc wielkim wyzwaniem negocjacyjnym.

Abstract

The situation on the fruit market seemed particularly difficult in 2007 considering twoevents which took place almost at the same time. First concerns the reform of the fruit market plannedby the European Commission for 2008-2013, second involves the estimation of losses andconsequence of spring ground frost which damaged Polish orchards. A multiannual analysis of maincharacteristics of the fruit market was presented in the article. It covered crops, prices and theconsumption and the crucial principles of the fruit market reform regarding the Polish attitude andpostulates of changes. The situation in the Polish market is difficult and greatly complicated in spite ofthe potential for fruit production, the tradition of cultivation and chances it provides. Losses due toexternal factors, such as spring ground frost (2007) and proposed fruit reform (2008-2013) puttingPoland in the second-class position of countries in the accessibility to the EU funds.The difficult situation poses a challenge not only for Polish fruit producers but also for the new EUmembers (with the low degree of the market organization). Also representatives of some ‘old’ EUmember states and food processors are dissatisfied with the proposal of the reform, therefore thereform will be a great negotiating challenge