Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej

Ryta Dziemianowicz

Dziemianowicz, Ryta
Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej
Assessment of the Polish system of agricultural taxes against the background of systems in force in the selected European Union member states
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 184-194

Słowa kluczowe

opodatkowanie rolnictwa podatek dochodowy podatek majątkowy VAT

Key words

taxation of agriculture income tax property tax VAT

Streszczenie

Ścieżkę rozwoju rolnictwa warunkuje wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych.Istotny wpływ na tempo jego transformacji mogą mieć również instytucje, do których zaliczyć możnatakże system podatkowy. Aby jednak podatki odegrały istotną rolę w rozwoju rolnictwa, z ichkonstrukcji powinno się wyeliminować wszystkie elementy prowadzące do nieefektywnegogospodarowania i zastąpić je nowymi konstrukcjami, które przyczynią się do rozwoju tego sektora icałej gospodarki. Niestety w Polsce, jak dotychczas, nie dostosowano systemu opodatkowaniarolnictwa ani do potrzeb tego działu, ani do potrzeb rozwijającej się gospodarki. Zastosowanerozwiązania, wprowadzane jeszcze w innej rzeczywistości ekonomicznej, nie tylko nie są wydajnefiskalnie, ale także nie stymulują modernizacji tego sektora. Projektowanie nowego systemupodatkowego nie jest jednak rzeczą prostą. Jak dotychczas ani teoria, ani praktyka opodatkowania niedają jednoznacznych odpowiedzi, jaka powinna być jego konstrukcja. W związku z tym, budującnowy systemu podatkowy lub reformując istniejący, powinno się wykorzystywać zarówno aktualnąwiedzę teoretyczną, jak i dotychczasowe doświadczenia innych krajów, co zazwyczaj pozwala, już nawstępie, na wyeliminowanie ewentualnych błędów. Artykuł prezentuje systemy opodatkowaniarolnictwa zastosowane w krajach UE i jednocześnie stanowi próbę oceny polskich rozwiązaństosowanych w tym zakresie

Abstract

The process of agricultural transformation goes through certain stages including structuralchanges and changes of sector’s role in whole economy. Its development path is determined bynumerous external and internal factors. Also institutions, which may include the taxation system, havea significant impact on the agricultures transformation rate. In order for taxes to truly play animportant part in the development of agriculture, including its Polish version, all the elements leadingto ineffective management should be eliminated and replaced with new constructions, whichcontribute to the development of this sector and whole economy. Unfortunately in Poland, untilpresent, the agricultures taxation system has not yet been adapted neither to the needs of this sectornor to the needs of a developing economy. The adopted solutions, implemented in a quite differenteconomic reality, not only are ineffective fiscally but also do not stimulate the modernization of thissector. Designing a new taxation system is not a simple thing however. As of yet, neither theory norpractice of taxation give unequivocal answers to how its structure should look like. In relation withthis, when building a new taxation system or reforming the existing one, one should use both currenttheoretical knowledge and previous experiences of others, which usually allows, at the beginning, forelimination of the prospective mistakes. The article presents agricultures taxation systems adopted inthe EU countries and at the same time is an attempt to assess the Polish solutions adopted in this field