Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim

Mariusz Hamulczuk

Hamulczuk, Mariusz; ORCID: 0000-0002-4956-8516
Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim
The pork price linkages between Polish, Danish and German markets
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 195-206

Słowa kluczowe

ceny wieprzowiny powiązania cen prawo jednej ceny

Key words

pork prices price linkage law of one price

Streszczenie

Celem badań była próba oceny powiązań cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskimi niemieckim. Analizę przeprowadzono w oparciu o miesięczne informacje o poziomie cen z okresu odstycznia 1995 do maja 2007 roku. Przedstawione wyniki badań wskazują, że istnieją zarówno krótko-, jak idługookresowe powiązania w kształtowaniu się cen między analizowanymi rynkami

Abstract

The aim of the paper was the attempt to assess the pork prices linkage between Polish,Danish and German markets. The research was based on monthly average pork price notationsbetween January 1995 and May 2007. The analysis indicates that both short-term and long-termrelationships between analyzed markets have existed