Miejsce i rola rolnictwa polskiego w Unii Europejskiej

Franciszek Kapusta

Kapusta, Franciszek
Miejsce i rola rolnictwa polskiego w Unii Europejskiej
Place and role of Polish agriculture in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 207-215

Słowa kluczowe

produkcja plon pozycja rolnictwo udział użytki rolne

Key words

position agriculture share arable land production crop

Streszczenie

W opracowaniu umiejscowiono rolnictwo polskie na tle rolnictwa krajów Unii (25) wlatach 2004-2005. Analiza ma na celu wychwycenie mocnych i słabych stron polskiego rolnictwa istanowić podstawę do konstruowania strategii jego rozwoju w integrującej się Unii. Położeniegeograficzne poszczególnych państw stwarza odmienne warunki klimatyczne i glebowe dlarozwijania produkcji rolniczej. W większości przypadków państwa Unii pod tym względem są dlasiebie komplementarne. Te właściwości są uzupełniane zróżnicowaniem w poziomie rozwojugospodarczego i zaawansowaniem przemian strukturalnych w rolnictwie. Rolnictwo polskiestanowiąc ważny składnik rolnictwa Unii może odegrać poważną rolę w rozwijaniu jejbezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności żywnościowej

Abstract

The paper positions Polish agriculture on the background of agriculture in the EU(25)member states in years 2004-2005. The analysis has the aim of selecting its strengths and weaknessesand form a basis for constructing the strategy of its development in the integrating Union. Thegeographical location of member states forms different climatic and soil conditions for developmentof agricultural production. In the majority of cases the EU member states are complementary to eachother. These characteristics are supplementary to a differentiation in the levels of economicdevelopment and in the stage of progress of structural changes in agriculture. Polish agriculture as animportant part of agriculture in the EU may play a significant role in development of its food securityand food self-supply.