Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i krajach UE

Magdalena Kozera

Kozera, Magdalena
Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i krajach UE
The structure of food chain and the changes of producer-to- -consumer relationship in Poland and the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 240-246

Słowa kluczowe

łańcuch żywnościowy relacja producent-konsument rynek rolny wieprzowina

Key words

agricultural market marketing chain development of chain retailing pig meat

Streszczenie

W artykule podjęto próbę określenia realiów współczesnych kanałów dystrybucji żywnościw Polsce w aspekcie nowych uwarunkowań rynkowych na tle sytuacji w państwach UE-27 naprzykładzie rynku mięsa wieprzowego. Analizowano poszczególne elementy łańcuchamarketingowego od producenta do konsumenta, a zwłaszcza stan ich rozwoju w układzieprzestrzennym. Wskazano na różnice występujące w stopniu organizacji łańcucha marketingowegowynikające między innymi z poziomu rozwoju gospodarczego danego państwa. Wskazano nazarysowujące się tendencje i prawidłowości rozwoju ogniw łańcucha marketingowego w Polsce wkontekście integracji gospodarczej z UE

Abstract

An attempt to analyse the marketing chain for the pig meat from a pig farm through meatprocessing to the market with the background of new market conditions in the EU-27 countries hasbeen made. Components mentioned above and, especially, their stage of development have beendiscussed in a spatial context. Major differences in the organisational level of the marketing chaindepending on the economic development of the country have been pointed to. Present tendencies andregularities of development of the marketing chain in Poland in the context of conomic integrationwith the EU have been shown