Konkurencyjność większych ekonomicznie polskich gospodarstw rolniczych na tle wybranych krajów UE

Stanisław Mańko

Mańko, Stanisław
Konkurencyjność większych ekonomicznie polskich gospodarstw rolniczych na tle wybranych krajów UE
Competitiveness of Polish agricultural farms of bigger economic size in comparison with those in selected EU member states
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 247-257

Słowa kluczowe

dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego typ rolniczy gospodarstwa wartość dodana netto wielkość ekonomiczna

Key words

economic size types of farming farm net value added family farm income

Streszczenie

Na podstawie danych FADN analizowano wyniki ekonomiczne trzech typów rolniczychgospodarstw (TF13 – uprawy polowe, TF41 - bydło mleczne, TF50 – zwierzęta ziarnożerne) wwybranych krajach UE w 2004 r. Analizy prowadzono dla trzech największych klas wielkościekonomicznej. W miarę wzrostu skali produkcji, mierzonej wielkością ekonomiczną gospodarstw, naogół silnie rośnie efektywność pracy, majątku i kapitału własnego. Zaskakują najlepsze wyniki uzyskaneprzez gospodarstwa hiszpańskie i włoskie jak też słabe, w wielu przypadkach, uzyskane przezrozreklamowane gospodarstwa duńskie, francuskie, niemieckie czy holenderskie. Polskie gospodarstwa,zarówno pod względem dochodowości pracy własnej jak i rentowności majątku i kapitału, okazały siękonkurencyjne, szczególnie te specjalizujące się w uprawach polowych i chowie zwierząt ziarnożernych.

Abstract

Economical results of farms of three types of farming (TF13 – field crops, TF41 – diary farms,TF50 – grainvores livestock) in selected EU member states in 2004 were analysed basing on FADN data.The research was done for three classes of biggest economic size. Usually the bigger the productionoutput, measured by the economic size of farm, the bigger labour efficiency and assets and equityprofitability. What may wonder are the good results of Spanish and Italian farms and some poor results ofDanish, French, German or Dutch farms. Polish farms appeared to be competitive with regard to ownlabour productivity and profitability of assets and equity, especially these specialized in field crops andgrainvores livestock