Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce

Renata Matysik-Pejas

Matysik-Pejas, Renata
Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce
Seasonality of milk purchase and milk purchase prices before and after introducing the quota system in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 258-266

Słowa kluczowe

ceny skupu kwotowanie mleko wahania sezonowe wielkość skupu

Key words

milk seasonal fluctuations quota system volume of purchase purchase prices

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono sytuację na rynku mleka w Polsce w latach 2000-2007.Scharakteryzowano w ujęciu dynamicznym dla całego badanego okresu pogłowie krów mlecznych,produkcję mleka, a także kształtowanie się cen oraz wielkości skupu tego surowca. Dokonanorównież analizy wahań sezonowych wielkości skupu mleka realizowanego przez przemysł mleczarskioraz cen skupu w okresie przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania produkcji tego surowca wPolsce

Abstract

During last eight years a lot of positive changes in the raw material base of Polish dairyindustry has occurred. These changes concern the growth of milk production with the simultaneousreduction in the cow stock. In both analyzed periods of years 2000-2003 and 2004-2007 the milkpurchase demonstrated an increasing tendency. The situation has developed differently for the averageprices payed to producers. In the first period they demonstrated a decreasing tendency. In the case ofboth of the mentioned issues a changeability in the annual cycles has occurred. When comparing theseasonality indices of milk purchase and milk purchase prices in both analyzed periods, it should benoticed that the purchase of milk was marked by a considerably higher amplitude of fluctuations thanthe milk purchase prices. The analysis shows that differences between seasonality indices of milkpurchase and milk purchase prices are smaller after introducing the quota system in Poland. In bothperiods in months from May to September seasonality indices of milk purchase are higher thanaverage. At the same time purchase prices have lower seasonality indices than average