Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE

Robert Mroczek

Mroczek, Robert; ORCID: 0000-0003-2238-3885
Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE
Competitiveness of Polish agriculture after the accession to the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 267-276

Słowa kluczowe

ceny konkurencja konsument produkcja przetwórstwo rolnictwo rynek

Key words

competitiveness consumer prices production agriculture processing market

Streszczenie

Przystąpienie Polski do UE okazało się korzystne dla polskiego rolnictwa i zakładówprzetwórstwa rolno-spożywczego. Wbrew wcześniejszym obawom nie zalała nas żywność z państwEuropy Zachodniej oraz nie było masowej upadłości firm z sektora żywnościowego. Rosnący eksportpolskiej żywności na wspólny unijny rynek oraz dodatnie saldo w handlu artykułami rolnospożywczymiświadczy o konkurencyjności polskiego sektora rolnego oraz przetwórstwa. Głównymelementem przewag komparatywnych obu tych sektorów w Polsce w odniesieniu zwłaszcza dorozwiniętych krajów UE, są niższe ceny produktów wynikające z niższej opłaty pracy ludzkiej iniższe koszty innych czynników produkcji. Wraz ze wzrostem płac przewagi te będą maleć, stądpowinna rosnąć m.in. wydajność pracy oraz nastąpić poprawa jakości produkowanych produktów.

Abstract

The accession of Poland to the European Union turned out to be beneficial for the Polishagriculture as well as for Polish food processing plants. On the contrary to the previous anxiety, thePolish market was not flooded with the merchandise from the European Union countries. Similarly, amass bankruptcy of the agri-food companies did not take place. The increase of exports of Polish foodinto the Common European Market as well as the positive trade balance of agricultural and foodproducts both prove that Polish agricultural and food processing sectors are competitive. The keyfactor of comparative advantages of the above mentioned sectors in Poland compared with, inparticular, the developed countries of the European Union is a lower prices especially resulting fromlower remuneration of labour as well as from lower costs of other production factors. However, alongwith the increase of salaries, the advantages of Polish producers will be diminished. Consequently, thelabour productivity as well as the quality of products shall become higher