Ocena skuteczności promocji produktów regionalnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Iwona Oleniuch

Oleniuch, Iwona
Ocena skuteczności promocji produktów regionalnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie
Evaluation of effectiveness of the regional products promotion in Podkarpacie and Lubelszczyzna provinces
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 277-285

Słowa kluczowe

produkt regionalny promocja żywności skuteczność promocji

Key words

regional product promotion of food products effectiveness of promotion

Streszczenie

Przedmiotem pracy jest próba oceny skuteczności promocji produktów regionalnych.Podstawą wnioskowania były badania ankietowe przeprowadzone w miesiącach luty i marzec 2007 r.w województwie podkarpackim i lubelskim. Dobór próby miał charakter celowy. Przeankietowano250 osób: klientów marketów, uczniów ostatnich klas dwóch szkół gospodarczych oraz mieszkańcówwsi.

Abstract

The aim of this paper is to estimate effectiveness of the regional products promotion. Theconclusions were drawn on the basis of research executed in February and March 2007 inPodkarpackie and Lubelskie provinces. Two hundred fifty people were surveyed. The samplepopulation consisted of supermarket customers, senior pupils in two high schools of economics aswell as inhabitants of various villages in the region