Perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi

Walenty Poczta

Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi
Growth prospects of Polish foreign trade in agri-food products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 286-293

Słowa kluczowe

handel zagraniczny eksport import produkty rolno-spożywcze liberalizacja handlu rolnego

Key words

foreign trade export import agri-food products liberalization of agricultural trade

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju wymiany handlowej wsektorze rolno-spożywczym do roku 2015. W badaniach wykorzystano matematyczny modelrównowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP). Rezultaty analizy dowiodły, że nasilenietendencji liberalizacyjnych w światowym handlu rolnym może spowodować obniżenie wartościeksportu i wzrost wartości importu żywności i surowców rolniczych z/do Polski, a w konsekwencjipogorszenie dodatniego wyniku bilansu handlowego

Abstract

Some possible scenarios of Polish agri-food trade development are presented in the paper.Global Trade Analysis Project (GTAP), a computable general equilibrium model, was used to makesome trade forecasts. The analysis showed that escalation of agricultural trade liberalization can resultin a decrease of Polish exports as well as in imports growth and finally bring a deterioration in thepositive agri-food trade balance