Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny

Renata Przygodzka

Przygodzka, Renata
Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny
Export subsidies and their effect on global agricultural trade
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 294-303

Słowa kluczowe

handel rolny subsydia eksportowe UE WTO

Key words

export subsidies agricultural trade WTO EU

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na analizie ekonomicznych mechanizmów subsydióweksportowych, które współcześnie stosowane są w handlu rolnym. Wywołują one wiele negatywnychefektów, prowadząc do nieefektywnej alokacji zasobów w skali międzynarodowej. Porozumienieosiągnięte pomiędzy krajami członkowskimi WTO dotyczy m.in. rozłożonej w czasie eliminacjisubsydiów eksportowych. Coraz częściej podejmuje się zatem badania nad potencjalnymi skutkamirezygnacji ze stosowania subsydiów eksportowych. W artykule zaprezentowano ich niewielkiprzegląd.

Abstract

The article concentrates on the analysis of economic mechanisms of export subsidies,which are currently used in agricultural trade. They induce numerous negative effects, leading to anineffective allocation of resources on an international scale. The agreement reached in the recent yearsbetween WTO member states deals with, among others, a gradual elimination of export subsidies in alonger time span. Thus, more and more often research is done on the potential effects of resignationfrom using export subsidies. The article presents their short overview