Kierunki zmian w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi

Stanisław Stańko

Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Kierunki zmian w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi
Changes in Polish foreign trade in agri-food products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 304-314

Słowa kluczowe

import eksport kierunki zmian

Key words

import export changes

Streszczenie

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmiany w handlu zagranicznymartykułami rolno-spożywczymi. Rok akcesji zapoczątkował dynamiczny wzrost wymianyzagranicznej, a kraje Unii Europejskiej stały się głównym partnerem handlowym w wymianie wieluproduktów..

Abstract

The enlargement of the European Union caused changes in the Polish foreign trade in agrifoodproducts. Since the first year after the Polish accession the foreign trade turnover has beengrowing and the EU member states have become Polish main trade partners in exchange of manyproducts