Perspektywy rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Katarzyna Brodzińska

Brodzińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0003-1329-2391
Perspektywy rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Possibilities of animal production development in Poland from the aspect of its sustainability
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 327-334

Słowa kluczowe

reforma WPR zwierzęta gospodarskie dopłaty bezpośrednie zrównoważony rozwój rolnictwa

Key words

CAP reform farm animals direct payments sustainable development of agriculture

Streszczenie

Reforma WPR z 2003 r. redukująca premie do produkcji zwierzęcej oraz zmiany w polskimsystemie płatności bezpośrednich (od 2007 r. płatności uzupełniające do powierzchni użytkówzielonych oraz powierzchni paszowych uzależnione od obsady zwierząt żywionych systememwypasowym większej niż 0,3 SD/ha) mogą przyczynić się do zmian struktury produkcji zwierzęcej.Istnieją przesłanki by przypuszczać, że wzrośnie chów bydła mięsnego. W gospodarstwachekstensywnych, realizujących programy rolnośrodowiskowe, oraz w gospodarstwachagroturystycznych może wzrosnąć zainteresowanie chowem koni i owiec (szczególnie lokalnych raszagrożonych wyginięciem) oraz kóz. Na rynkach europejskich istnieją praktycznie nieograniczonemożliwości zbytu koniny, zarówno żywca, jak i mięsa. Z ekonomicznego punktu widzenia hodowlakoni może być zatem szansą dla ekstensywnych gospodarstw rolnych.

Abstract

CAP reform in 2003 including the reduction in subsidies to animal production and theessential changes in the Polish system of direct payments (payments attached to the surface ofgrasslands and fodder crops, depending on the livestock density in terms feed units per hectare ofagricultural land > 0.3) in 2007 can contribute to changes in the structure of the animal production.There are reasons for expecting a growth of meat cattle breeding. In extensive farms participating inthe agri-environmental programs and farms specializing in agri-tourism an interest in breeding horses,sheep (particularly races threatened with extinction) and goats can grow. Practically limitlesspossibilities of selling the horse products exist in the European markets, both live animals and meat.From an economic point of view horse breeding can become a chance for extensive farms