Franchising jako forma prowadzenia działalności w agrobiznesie (w świetle opinii rolników)

Witold Goszka

Goszka, Witold
Franchising jako forma prowadzenia działalności w agrobiznesie (w świetle opinii rolników)
Franchising as a new form of the economic activity in agribusiness (in the light of farmers opinion)
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 335-341

Słowa kluczowe

franczyza umowa agrobiznes

Key words

franchising agreement agribusiness

Streszczenie

Artykuł omawia podstawowe aspekty systemu franczyzy w kontekście wykorzystania tejformy działalnosci w agrobiznesie. Badania wykazały, że rolnicy, choć nie znają tej specyficznejformy współpracy jaką jest franczyza, wierzą, że można mieć pomysł na sukces finansowy wgospodarstwie rolnym oraz można być właścicielem takiego pomysłu. Najchętniej inwestowaliby wprodukcję zwierzęcą i działalność handlowo-usługową. Nie wykazują natomiast chęci dopodporządkowania się ścisłym procedurom narzuconym w ramach współpracy

Abstract

This article is describing selected aspects of franchising and its implementation in theagricultural activity of farmers. A research showed that farmers belied in the possibility of success inagriculture, even though they do not know the specific form of cooperation such as franchising. Themost popular amongst the farmers would be an investment in the animal production or trade andservice activities. They are not willing to follow the strict procedures by which they are bound in theframework of the franchise type cooperation