Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2007-2013

Joanna Karpińska

Karpińska, Joanna
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2007-2013
Financing of environmental protection in Poland based on support from European sources in the aspect of programme for 2007-2013
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 342-351

Słowa kluczowe

ochrona środowiska polityka ekologiczna państwa Regionalne Programy Operacyjne

Key words

environmental protection ecological policy Regional Operational Programme

Streszczenie

Opracowanie zawiera porównanie możliwości finansowania ochrony środowiska w Polsceze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2007-2013 z dotychczasową realizacją wlatach 2004-2006. Szczególnie uwzględniono szanse realizacji polityki ekologicznej państwa woparciu o Regionalne Programy Operacyjne oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.Zaprezentowano również wpływ postanowień akcesyjnych na poziom inwestycji w ochronieśrodowiska.

Abstract

The paper presents a comparison of prospective financing of environmental protectionbased on support from the European sources in the programming period 2007-2013 with financing inyears 2004-2006. There are special chances of realization the state ecological policy by means of theRegional Operational Programme and the Operational Programme Infrastructure and Environment.The article also presents the influence of accession conditions on the level of pro-ecologicalinvestments.