Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS

Dorota Komorowska

Komorowska, Dorota; ORCID: 0000-0002-9881-7785
Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS
Ecological farms in Poland in the light of data released by the Central Statistical Office GUS
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 352-359

Słowa kluczowe

rolnictwo ekologia produkcja ekologiczna

Key words

agriculture ecology organic farming

Streszczenie

Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego.Integracja Polski z Unią Europejską stwarza możliwości wykorzystania naturalnych uwarunkowańdo rozwoju produkcji ekologicznej poprzez powszechnie wdrażane programy pomocy rolnikomprowadzącym produkcję ekologiczną. Rośnie zainteresowanie podejmowaniem produkcjiekologicznej i licznie przybywa gospodarstw ekologicznych. W opracowaniu przedstawionocharakterystykę gospodarstw ekologicznych w Polsce na tle gospodarstw ogółem w oparciu obadanie gospodarstw rolnych przeprowadzone przez GUS w 2005 roku.

Abstract

Poland has favourable natural conditions for development of organic farming. Poland’sAccession to the European Union creates possibility to take advantage of the natural conditions fororganic farming development by implementing the assistance programmes addressed to farmers.According to data released by GUS in 2005 the organic method of production is more popular inPoland than before.