Zjawisko naruszania własności intelektualnej jako przejaw„ekonomizacji” zachowań młodych pracowników naukowychWydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ŻywnościowejAkademii Rolniczej w Szczecinie

Agnieszka Kowalczyk-Kassyk

Kowalczyk-Kassyk, Agnieszka
Zjawisko naruszania własności intelektualnej jako przejaw„ekonomizacji” zachowań młodych pracowników naukowychWydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ŻywnościowejAkademii Rolniczej w Szczecinie
Phenomenon of violating the intellectual property as one of thesymptoms of ‘economisations’ in the behaviour of young staffmembers in the Faculty of Economics and Organization of FoodEconomy in the Ag
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 360-370

Słowa kluczowe

pracownicy naukowi własność intelektualna naruszenia własności intelektualnej

Key words

intellectual property intellectuals violating author`s rights

Streszczenie

W artykule przedstawiono kompleksowa teoretyczną analizę zjawiska naruszania własnościintelektualnej przez młodych pracowników naukowych Wydziału Ekonomiki i OrganizacjiGospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie. W opracowaniu zaprezentowano takżewybrane wyniki badań dotyczących wspomnianego zagadnienia

Abstract

A complex theoretical description of the phenomenon of violation of intellectual property isprovided. The article is also presenting results of an empirical research of this phenomenon among theyoung staff members in the Faculty of Economics and Organization of Food Economy in AgriculturalAcademy in Stettin.