Rynek bioetanolu i jego rozwój w Unii Europejskiej

Milda Kraużlis

Kraużlis, Milda
Rynek bioetanolu i jego rozwój w Unii Europejskiej
Bioethanol market and its development in the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 371-380

Słowa kluczowe

bioetanol biopaliwa ETBE

Key words

bioetanol biofuels ETBE

Streszczenie

Rynek bioetanolu w UE nieodwołalnie wszedł w nową erę wprowadzoną przez unijnąDyrektywę Biopaliwa. Większość rządów zdecydowało się na wprowadzenie obowiązkowegododawania biokomponentów do paliw, kontynuując polityczne wsparcie dla odnawialnych źródełenergii, aby przekonać przemysł do budowy nowych jednostek produkcji bioetanolu. Dodatkowopowszechnie wprowadzono zwolnienia biopaliw z akcyzy, w różnej wysokości w zależności odpaństwa członkowskiego. Największymi producentami bioetanolu są Hiszpania, Francja i Niemcy,wkrótce po realizacji ambitnych planów rozwoju produkcji dołączą do nich Wielka Brytania, Włochyi Holandia. Na początku 2007 r. zdolności produkcyjne Unii wynosiły 2,8 miliarda litrów bioetanolu2,i ulegały szybkiemu wzrostowi. Roślinami używanymi w produkcji będzie nadal burak cukrowy ipszenica, wzrośnie udział kukurydzy. Utleniacz MTBE3 wykorzystywany w benzynach będzie corazczęściej zastępowany przez ETBE4, co zwiększy zapotrzebowanie na etanol.

Abstract

The EU bioethanol market has irrevocably entered the new era inaugurated by the BiofuelsDirective. Most of the governments have decided to introduce mandatory ethanol blending into fuelsto demonstrate their continuing political support for renewable energy sources and to encourageindustry to create new production capacity of bioethanol. In addition there are tax exemptions, withvarious rates, applying to biofuels across the EU Member States. The largest quantities of bioethanolare produced in Spain, France and Germany, besides that the United Kingdom, Italy and theNetherlands have the ambition to join them in the nearest future as the result of their domestic policiesof development. At the beginning of 2007 total ethanol fuel production capacity of the EU wasestimated at 2.8 billion litres and production has been substantially increasing ever since. There aresigns that sugar beet and wheat will remain as plants most frequently used by the industry and theimportance of corn is likely to increase. The oxidant MTBE used in production of fuel is beingreplaced by ETBE more often, therefore the demand for ethanol will increase.