Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw prowadzących produkcję rolniczą w różnych warunkach przyrodniczych

Katarzyna Lebiecka

Lebiecka, Katarzyna
Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw prowadzących produkcję rolniczą w różnych warunkach przyrodniczych
Production and economic results of agricultural holdings located in different environmental conditions
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 381-388

Słowa kluczowe

gospodarstwo zasada wzajemnej zgodności dochody gospodarstw system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych FADN

Key words

agricultural holding cross compliance agricultural holdings income Farm Accountancy Data Network.

Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych dwóchwy odrębnionych grup gospodarstw rolnych oraz określenie roli dopłat unijnych w kształtowaniu dochodu gospodarstw prowadzących produkcję w różnych warunkach przyrodniczych. Analiza obejmuje około 9,6 tys. gospodarstw rolnych należących w 2005 roku do Polskiego FADN.

Abstract

The aim of the paper is a comparison of production and economic results of two groups ofagricultural holdings and a presentation of the role of EU subsidizing in shaping agricultural incomesof farms located in different environmental conditions. This analysis covers 9.6 thousand ofagricultural holdings belonging to Polish FADN in year 2005.