Preferencje dla różnych podstaw naliczania płatności (dopłat)bezpośrednich w zależności od zasobów, organizacji i efektów działalności gospodarstw rolniczych (na przykładzie środkowowschodniej Polski)

Kazimierz Łęczycki

Łęczycki, Kazimierz
Preferencje dla różnych podstaw naliczania płatności (dopłat)bezpośrednich w zależności od zasobów, organizacji i efektów działalności gospodarstw rolniczych (na przykładzie środkowowschodniej Polski)
Dependence of preferences for the calculation base for direct payments on resources, organization and effects of activity in the agricultural homesteads (based on examples from middleeastern Poland)
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 389-396

Słowa kluczowe

gospodarstwo rolnicze Wspólna Polityka Rolna dopłaty bezpośrednie do powierzchni dopłaty bezpośrednie do wielkości produkcji

Key words

homestead Common Agricultural Policy straight supplements to surfaces straight supplements to production’s quantity

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu wybranych cech charakteryzujących gospodarstwa rolnicze na preferencję co do podstawy naliczania płatności bezpośrednich do rpolnictwa. Dopłaty bezpośrednie do wielkości produkcji preferowane były przez gospodarstwa, które charakteryzowały: większa powierzchnia użytków rolnych i wartości środków trwałych, wiek kierownika poniżej 46 lat, lepsze wykształcenie oraz większa produkcja końcowa netto na gospodarstwo.

Abstract

An attempt at estimating the influence of farm’s acreage, value of fixed assets and economic results on the preference for alternative bases of affording the agricultural direct payments to farms has been undertaken. Direct payments to production quantity were favourised by homesteads which had bigger surface and bigger value of fixed assets, with manager aged less than 46 and better educated, with bigger final net product per one homestead