Wpływ przyjęcia wybranych unijnych wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska na rynek środków ochrony roślin w Polsce

Ewa Matyjaszczyk

Matyjaszczyk, Ewa
Wpływ przyjęcia wybranych unijnych wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska na rynek środków ochrony roślin w Polsce
The influence of implementation of selected EU requirements ensuring food and environmental safety on the Polish market of plant protection products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 406-414

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo żywności rynek środków ochrony roślin zmiany na rynku środków ochrony roślin po akcesji wpływ akcesji na bezpieczeństwo żywności

Key words

food safety influence of accession on food safety Polish market of plant protection products changes in the market of plant protection products after accession

Streszczenie

Pod wpływem przyjęcia przez Polskę przepisów Unii Europejskiej wzrosły wymagania, które należy spełnić aby wprowadzić środek ochrony roślin do obrotu i stosowania. W długim okresie będzie to miało zapewne pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w Polsce, jednak obecnie najbardziej dostrzegalny jest spadek liczby dostępnych środków ochrony roślin oraz ich substancji aktywnych. Zjawisku temu towarzyszy ograniczanie zakresu stosowania preparatów ponownie rejestrowanych.

Abstract

The EU accession caused an increase of requirements regarding placing plant protection products in the market. In the long run it will probably influence positively the state of natural environment in Poland. At present however the most visible effect is a decline in number of registered plant protection products and their active substances. This is accompanied by reduction of approved use of re-registered plant protection products.