Rolnictwo ekologiczne w Polsce – wybrane wskaźniki

Adam Pawlewicz

Pawlewicz, Adam
Rolnictwo ekologiczne w Polsce – wybrane wskaźniki
Ecological agriculture in Poland – selected indicators
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 415-422

Słowa kluczowe

produkcja ekologiczna ochrona środowiska rolnictwo ekologiczne zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Key words

organic agriculture multifunctional rural areas development organic products environmental protection

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu oraz prognoz związanych z rolnictwem ekologicznym w Polsce. Przeprowadzono analizę wykorzystując dane statystyczne z opracowań GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi w Polsce. W Polsce warunki do produkcji metodami ekologicznymi są sprzyjające. Integracja z Unią Europejską stworzyła możliwości wzrostu tego sektora gospodarki żywnościowej.

Abstract

Presentation of the current state of organic agriculture in Poland is the aim of this article, its changes as well as prognoses for the farms using organic methods of production. The analysis was conducted using studies by GUS, IJHARS as well as statistical data from the Ministry of Agriculture and Rural Development, relating to farms using organic methods in Poland. Conditions for organic production are favourable in Poland. The integration with the European Union created a possibility of growth of this sector of food economy