Lasy prywatne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich

Lech Płotkowski

Płotkowski, Lech
Lasy prywatne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich
Private woods as a factor of development in rural areas
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 423-432

Słowa kluczowe

lasy prywatne Polska

Key words

private forestry Poland

Streszczenie

Pokazany jest udział prywatnej gospodarki leśnej w całości gospodarki leśnej w Polsce, w odniesieniu do powierzchni i produkcji. Jako przyszłościowy model organizacji prywatnego leśnictwa w Polsce proponowane jest utworzenie zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów, które służyłoby członkom doradztwem technicznym i handlowym oraz negocjowało ceny drzewa na różnych poziomach

Abstract

The relative weight of private forestry in the whole of Polish forestry sector is displayed, with respect to area and production. A recommended model of the private forestry organization is a producer association which would provide technical and commercial information to its members and negotiate prices for wood at various levels.