Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk)

Walenty Poczta

Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk)
Production, economic and financial results in individual agricultural holdings according to their economic size (basing on example of Wielkopolska and Śląsk FADN region)
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 433-443

Słowa kluczowe

gospodarstwo rolne wielkość ekonomiczna wyniki produkcyjno-ekonomiczne wyniki finansowe

Key words

agricultural holding economic size production and economic results financial results

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena potencjału produkcyjnego oraz wyników produkcyjnoekonomicznych i finansowych indywidualnych gospodarstw rolnych w regionie FADN Wielkopolska i Śląsk, z uwzględnieniem ich wielkości ekonomicznej. Analiza pokazuje, że większe gospodarstwa osiągają zdecydowanie lepsze wyniki ekonomiczne i są bardziej konkurencyjne niż gospodarstwa małe.

Abstract

The aim of this paper is to assess the potential for production, economic and financial results of individual agricultural holdings in Wielkopolska and Śląsk FADN region when taking their economic size into consideration. The analysis shows that bigger holdings achieve definitely better economic results and are more competitive than small holdings.