Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996-2006

Alicja Stolarska

Stolarska, Alicja; ORCID: 0000-0002-9546-8292
Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996-2006
Tendencies and regional diversification of employment in Polish agriculture in 1996-2006
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 454-460

Słowa kluczowe

rolnictwo spadek zatrudnienia zróżnicowanie regionalne

Key words

agriculture decrease of employment regional diversification

Streszczenie

W artykule przedstawiono zmiany zatrudnienia w rolnictwie Polski w latach 1996-2006. Wskazano również na duże zróżnicowanie regionalne pod względem odsetka zatrudnionych w rolnictwie w poszczególnych województwach, jak również na regionalną różnorodność zmian tegoż zatrudnienia.

Abstract

The changes in employment in Polish agriculture in years 1996-2006 have been presented in the article. An extremely large regional differentiation of the employment rate in agriculture as well as regional structure heterogeneity has been pointed at.