Relacje rolników z bankami po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej

Ryszard Kata

Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935
Relacje rolników z bankami po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej
Farmers relations with banks after the accession of Poland to the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 79-88

Słowa kluczowe

relacje bankowe usługi bankowe banki spółdzielcze banki komercyjne

Key words

relationship banking bank services cooperative banks commercial banks

Streszczenie

W opracowaniu dokonano charakterystyki relacji rolników z bankami w nowych uwarunkowaniach dla rolnictwa, jakie wynikają z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zakres przestrzenny badań obejmuje makroregion rolnictwa rozdrobnionego. Analizie poddano czynniki, które decydują o wyborze banku przez rolników oraz kształtują jakość współpracy rolników z bankami

Abstract

The paper characterized the Polish farmers relations with banks with regard to the new opportunities for agriculture after accession to the European Union. Spatially the investigations covered the macro-region with small agricultural holdings. The main aim of the analysis was to determine the factors which are decisive for the choice of bank by farmers, as well as for the quality of co-operation of farmers with banks