Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Dariusz Kusz

Kusz, Dariusz
Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Investment activities of farms profiting from structural funds of European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 89-97

Słowa kluczowe

inwestycje rzeczowe źródła finansowania inwestycji

Key words

tangible investments sources of financing investments

Streszczenie

Celem pracy było zaprezentowanie działalności inwestycyjnej oraz źródeł jej finansowania w gospodarstwach rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Stwierdzono, że wśród zrealizowanych inwestycji najwięcej miało charakter modernizacyjny i rozwojowy. Może to wskazywać, że głównym celem inwestowania była chęć zwiększenia dochodu rolniczego oraz wzrost zdolności produkcyjnych i umacnianie pozycji rynkowej gospodarstwa rolniczego. Głównym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej badanych gospodarstw rolniczych były środki pozyskane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz kapitał własny. Taka struktura finansowania inwestycji może wynikać z faktu, że jest to źródło finansowania o najniższych kosztach

Abstract

The aim of his work was to present profits from investment activities and sources of their financing in farms supported from the structural EU funds. It has been stated that most of investments served faarm modernization and development. This can indicate that their main goal was an increase of production capacity and strengthening of the farm’s position in the market. The main sources of financing investment activities in the examined farms were means acquired from structural EU funds and farmer’s own capital. Such structure of investments financing may originate from the fact that they are the cheapest sources of financing