Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia w kontekście opinii mieszkańców

Marta Domagalska-Grędys

Domagalska-Grędys, Marta
Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia w kontekście opinii mieszkańców
Perspectives of the development of traditional products in the Podkarpacie region in the context of the inhabitants’ opinions
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 135-144

Słowa kluczowe

produkt tradycyjny promocja rozwój regionu

Key words

traditional product promotion regional development

Streszczenie

Celem badań było określenie stanu i uwarunkowań rozwoju produktów tradycyjnych województwa podkarpackiego Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem danych statystycznych GUS i danych z ankiety wśród mieszkańców Podkarpacia. Przedstawione wyniki potwierdzają zaawansowanie w rejestracji produktów tradycyjnych i zainteresowanie ich zakupem przez mieszkańców województw

Abstract

Aim of study was to determine the state and conditions for development of traditional Podkarpacie products. An analysis was realized by using GUS (Central Statistical Office) statistical data and data from a survey among Podkarpacie region inhabitants as first consumers and critics of traditional products. The results confirm an advancement in registration of traditional products and an interest in their purchase by inhabitants of the voivodeship