Przedsiębiorczość jako przejaw aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich

Nina Drejerska, Iwona Pomianek

Drejerska, Nina; ORCID: 0000-0001-7591-8121
Pomianek, Iwona; ORCID: 0000-0002-2858-2714
Przedsiębiorczość jako przejaw aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich
Entrepreneurship as a manifestation of economic activity of rural areas inhabitants
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 156-164

Słowa kluczowe

aktywność zawodowa przedsiębiorczość obszary wiejskie

Key words

economic activity entrepreneurship rural areas

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zmiany liczby i odsetka badanych wiejskich gospodarstw domowych, których członkowie w przeszłości mieli doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, będą też nie byli aktywni w tym zakresie, w okresie przed sytuacją zastaną w trakcie przeprowadzenia badania. Wzięto pod uwagę zróżnicowanie regionalne oraz posiadanie gospodarstwa indywidualnego, jako czynniki różnicujące skalę aktywności przedsiębiorczej i jej zmiany oraz ewentualne plany rozpoczęcia takiej działalności. Rozważania na podstawie badań własnych rozszerzono o szerszy kontekst badań przeprowadzonych przez innych autorów.

Abstract

The aim of the paper was to present numbers and proportions of researched rural households which members had run own firm in the past or had not had experience in that field in before the moment of the research. Regional diversification and ownership of a farm were also taken into account as factors influencing the rural inhabitants’ entrepreneurial activity. The paper includes also plans of establishment of an own firm in the future by the researched households members. Conclusions made on the basis of own research were embedded within a wider context of other researchers’ results.