Mierzenie wartości efektów polityki rozwoju wsi i rolnictwa

Mieczysław Adamowicz

Adamowicz, Mieczysław; ORCID: 0000-0002-1164-4966
Mierzenie wartości efektów polityki rozwoju wsi i rolnictwa
Measurement of value effects of the policy of agricultural and rural development
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 17-29

Słowa kluczowe

Wspólna Polityka Rolna nowa polityka rozwoju wsi płatności bezpośrednie wartość dodana ocena WPś

Key words

Common Agricultural Policy New Rural Development Policy direct payment value added CAP evaluation

Streszczenie

Celem pracy jest proba wskazania na potrzebę i możliwości oceny i mierzenia efektywności wydatkow na rolnictwo generowanych przez Wspolna Politykę Rolną Unii Europejskiej. Podjęto kwestię tworzenia wartości dodanej przez WPR odnosząc sią głownie do polityki rozwoju wsi. Zarysowano ewolucję WPR w kontekście stosowanych celow, instrumentow i źrodeł finansowania. We wnioskach wskazano na złożoność takiej oceny i warunki, ktore powinny być spełnione aby ją przeprowadzć

Abstract

The aim of the article is a discussion of the need and the possibilities of evaluating and measuring the effectiveness of agricultural policy with a special attention given to the CAP. The issue of the value added by agricultural expenditure generated by the CAP is raised. The evolution of the CAP from market to rural development policy is presented. Its goals, measures and financing sources are shown. The need of such evaluation and necessary conditions for adequate evaluation and measuring are pointed out in the conclusion.