Modele równowagi cząstkowej w prognozowaniu i symulacjach na rynku rolnym, model AGMEMOD

Mariusz Hamulczuk

Hamulczuk, Mariusz; ORCID: 0000-0002-4956-8516
Modele równowagi cząstkowej w prognozowaniu i symulacjach na rynku rolnym, model AGMEMOD
Partial equilibrium models as a tool of forecasting and simulation in agriculture, the AGMEMOD model approach
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 185-197

Słowa kluczowe

model równowagi cząstkowej scenariusz rynek rolny rynek wieprzowiny.

Key words

partial equilibrium model scenario agricultural market pig meat market

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie założeń leżących u podstaw budowy modeli równowagi cząstkowej i możliwości ich zastosowań w rolnictwie na przykładzie modelu AGMEMOD2. Szczegółowo opisano proces modelowania rynku trzody chlewnej i mięsa wieprzowego, przedstawiając jednocześnie wstępne wyniki projekcji do roku 2020 w zależności od kształtowania się kursu euro

Abstract

The aim of the paper was to show some basic information about partial equilibrium models and their use for the agricultural sector modeling. As an example the AGMEMOD model was chosen and described. The pig and the pig meat markets modeling were described with a market projection up to 2020 in scenarios assuming different Euro/PLN exchange rates.