Potrzeby rolników w zakresie wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalnego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Ryszard Kata

Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935
Potrzeby rolników w zakresie wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalnego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Farmers needs of institutional support in conditions of Poland’s membership in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 235-245

Słowa kluczowe

instytucje wspierające rolnictwo rozdrobnione przekształcenia gospodarstw rolnych.

Key words

supporting institutions small scale farming transformation of agriculture farms.

Streszczenie

W opracowaniu dokonano charakterystyki potrzeb rolników w zakresie rożnych form wsparcia gospodarstw rolnych ze strony otoczenia instytucjonalnego w nowych uwarunkowaniach dla rolnictwa, jakie wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zakres przestrzenny badań obejmuje makroregion rolnictwa rozdrobnionego. Analizie poddano te formy wsparcia oraz instytucje, które zdaniem rolników mogą najskuteczniej przyczynią się do przekształceń i rozwoju gospodarstw

Abstract

The paper discusses Polish farmers needs in the scope of different forms of institutional support under the circumstances of new opportunities for agriculture after Polish accession to the European Union. Spatial range of investigations covers a macro-region with small scale farming. Analysis concern this forms of support as well as institutions which, in farmers opinion, can effectively contribute to transformation and development of farms.