Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech

Małgorzata Kołodziejczak

Kołodziejczak, Małgorzata; ORCID: 0000-0001-5615-5560
Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech
Regional diversification of agriculture in Poland and Germany
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 270-280

Słowa kluczowe

wskaźniki społeczno-ekonomiczne potencjał wytwórczy wartość dodana brutto wskaźniki efektywnościowe zróżnicowanie regionalne

Key words

socio-economic indicators production potential gross value added economic efficiency regional differentiation

Streszczenie

W artykule podjęto próbę analizy zróżnicowania społeczno-ekonomicznego, potencja??u produkcyjnego oraz efektywności wytwarzania w rolnictwie regionów Polski i Niemiec. Wykazano, że rolnictwo polskie i niemieckie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem międzyregionalnym w zakresie analizowanych cech.

Abstract

Socio-economic differentiation, production potential and efficiency of production in agriculture in Polish and German regions were analysed in the article. It was affirmed that both Polish and German agriculture is characterized by a strong regional differentiation with regard to the indicators.