Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski

Beata Madras-Majewska, Janusz Majewski

Madras-Majewska, Beata
Majewski, Janusz; ORCID: 0000-0002-2221-462X
Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski
Changes in world’s beekeeping and the role of Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 281-290

Słowa kluczowe

pszczelarstwo miód handel zagraniczny

Key words

beekeeping honey foreign trade

Streszczenie

W artykule przedstawiono zmiany jakie zaszły w liczbie pszczół oraz wielkości produkcji miodu na świecie od roku 1961. Ukazano także zmiany, jakie zaszły w handlu zagranicznym miodem. Ponadto określono miejsce Polski w światowym pszczelarstwie oraz wskazano na możliwości i bariery rozwoju tej gałęzi rolnictwa na świecie. Badania przeprowadzono wykorzystując dane FAO.

Abstract

Changes of number of bee colonies and volume of honey production in the world since 1961 are presented in the paper. Changes and prospects for the world trade in honey are also discussed with special regard to the Polish position. The research was based on FAO data.