Perspektywy zmian na rynku środków ochrony roślin w Polsce w świetle nowelizacji wymagań unijnych

Ewa Matyjaszczyk

Matyjaszczyk, Ewa
Perspektywy zmian na rynku środków ochrony roślin w Polsce w świetle nowelizacji wymagań unijnych
The prospects of the Polish plant protection products market after the change of EU requirements
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 300-308

Słowa kluczowe

polski rynek agrochemikaliów środki ochrony roślin perspektywy zmian rynku agrochemikaliów

Key words

Polish market of agrochemicals plant protection products prospects of agrochemical market

Streszczenie

Komisja Europejska już przyjęła lub przyjmie w przyszłości następujące dokumenty wywierające wpływ na rynek środków ochrony roślin: • Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągniecia zrównoważonego stosowania pestycydów, • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Przewidywany jest duży wpływ tych dokumentów na rynek środków ochrony roślin w państwach członkowskich. Zmiany będą widoczne za oko??o 3 lata. Największy wpływ na rynek środków ochrony roślin będzie miała prawdopodobnie rejestracja strefowa. W najbliższych latach można się spodziewać zmniejszenia różnorodności stosowanych środków ochrony roślin oraz wzrostu ich cen. Wątpliwe jest, czy nowelizacja wymagań unijnych doprowadzi do obniżenia zużycia środków ochrony roślin w Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości.

Abstract

The European Commission has already adopted or will in the future adopt the following acts influencing the market of plant protection products: - Thematic strategy on the sustainable use of pesticides - Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for community action to achieve a sustainable use of pesticides, - Regulation of European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market. These legal documents will influence significantly the member states’ market of plant protection products. The changes will be noticeable in about three years. The biggest influence will probably have the zonal registration. In the next years we can expect a decrease in diversity of plant protection products and an increase of their prices. It is doubtful if the change of EU requirements will cause a decrease in the use of plant protection products in European Union in the nearest future