Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003-2007

Renata Matysik-Pejas

Matysik-Pejas, Renata
Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003-2007
Development processes of the organic farming in Poland in years 2003-2007
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 309-318

Słowa kluczowe

rolnictwo ekologiczne gospodarstwa ekologiczne żywność ekologiczna

Key words

organic farming organic farms organic food

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono tendencje rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2003-2007. Zaprezentowano korzyści płynące z tego sposobu prowadzenia gospodarstw rolniczych, jako alternatywy dla konwencjonalnego rolnictwa. Scharakteryzowano zmiany dotyczące liczby producentów ekologicznych, powierzchni ekologicznych użytków rolnych ogółem, struktury sektora według wielkości gospodarstw oraz liczby przetwórni ekologicznych. Przedstawiono również wybrane zagadnienia dotyczące infrastruktury rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Abstract

Developmental tendencies of the organic farming in Poland in years to 2003-2007 were presented. Benefits from this way of farm management as an alternative to the conventional farming were described. Changes of the number of organic producers, the acreage of the ecological agricultural lands and the structure of the sector according to the size of organic farms were characterised as well as the number of eco-friendly food processing factories. Selected problems concentrating on the infrastructure of the organic food market in Poland were also presented.