Perspektywy handlu zagranicznego artykułami spożywczymi Polski i regionu Jarosławskiego w warunkach oczekiwanego przystąpienia Rosji do WTO

Ludmiła Borysowna-Parfionowa

Borysowna-Parfionowa, Ludmiła
Perspektywy handlu zagranicznego artykułami spożywczymi Polski i regionu Jarosławskiego w warunkach oczekiwanego przystąpienia Rosji do WTO
Prospects for foreign trade in foodstuffs between Poland and Yaroslavl region after the expected Russian accession to the WTO
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 337-343

Słowa kluczowe

handel zagraniczny artykuły żywnościowe region jarosławski

Key words

foreign trade foodstuffs Yaroslavl region

Streszczenie

Handel zagraniczny między regionem jarosławskim a Polską charakteryzuje mono struktura zarówno eksportu jak i importu oraz duża przewaga rosyjskiego eksportu nad importem. Wartość eksportu do Polski charakteryzuje się stabilną dynamiką wzrostu, natomiast niski udział importu świadczy o istnieniu niezrealizowanych możliwości we wzajemnych stosunkach gospodarczych. Możliwości te dotyczą przede wszystkim artykułów żywnościowych. Wstąpienie Rosji do WTO pozwoli na rozwój skali handlu zagranicznego o artykuły z sektora rolniczego

Abstract

Foreign trade between Yaroslavl region and Poland is characterized by a monostructure of both exports and imports, with the volume of Russian exports exceeding that of imports. The volume of exports to Poland is characterized by a steady growth. The low volume of imports shows potential economic opportunities for both countries, mainly in the food sector.