Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawiązaniu do obszarów wiejskich

Maria Parlińska, Anna Pomaska

Parlińska, Maria; ORCID: 0000-0003-3323-7779
Pomaska, Anna
Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawiązaniu do obszarów wiejskich
The possibility of using e-learning in education under the conditions of rural areas
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 344-349

Słowa kluczowe

nauczanie na odległość e-learning społeczenstwo wiedzy

Key words

distance learning e-learning knowledge society

Streszczenie

Autorki prezentowanego artykułu charakteryzują możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Wprawdzie nauczanie na odległość ma już tradycję trzystuletnią, niemniej jednak wspołczesne technologie zmieniły zdecydowanie jego metodologią. W artykule zwraca się uwagę na znaczenie e-learningu dla edukacji na obszarach wiejskich

Abstract

The authors of presented article characterise the possibility of using modern technology in education. Distance learning has 300 years of tradition, but modern technology has changed its methodology. The importance of e-learning in the rural areas is underlined.