Ocena zmian płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Agnieszka Biernat-Jarka

Biernat-Jarka, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-2497-1656
Ocena zmian płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Evaluation of changes of direct payments within the Common Agricultural Policy of European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 36-41

Słowa kluczowe

Wspólna Polityka Rolna budżet Unia Europejska płatności bezpośrednie

Key words

Common Agricultural Policy budget European Union direct payments

Streszczenie

W artykule dokonano przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem płatności bezpośrednich. Autorka podjęła próbę oceny proponowanych zmian na lata 2013-2020 z punktu widzenia Polski. Obecnie w krajach członkowskich UE toczy się dyskusja w zakresie zmian budżetu UE, zmniejszenia wydatków na pierwszy filar WPR, a także zwiększenia wydatków na rozwój obszarów wiejskich (II filar). Ważną kwestię poddaną dyskusji są zasady współzależności i modulacji, a także koncepcja refinansowania części wydatków na płatności bezpośrednie z budżetów krajowych poszczególnych państw członkowskich.

Abstract

The aim of this paper was to analyze the changes of direct payments of the CAP. During the last 15 years the CAP has changed in response to pressures from the European society and its evolving economy. The 2003 reform marked a new phase in this process, introducing decoupled direct payments, via the Single Payment Scheme, in most sectors of the first pillar of CAP and strengthening Rural Development policy in the second pillar. In the direct aid system we need to seek ways to make the system simpler and more efficient for farmers. To do so, Member States will be given the opportunity to change their implementation models by moving towards a flatter rate of aid. The linkage between the payments that farmers receive and the farmers obligations in the areas of environmental protection, human, animal and plant health as well as animal welfare has also to be made clearer for farmers