Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej

Karolina Pawlak, Walenty Poczta, Joanna Śledzińska

Pawlak, Karolina; ORCID: 0000-0002-5441-6381
Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Śledzińska, Joanna
Perspektywy rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej
Prospects of growth in foreign trade in meat products in Poland and the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 360-370

Słowa kluczowe

eksport import produkty mięsne Polska Unia Europejska handel wewnątrzwspólnotowy handel z krajami trzecimi

Key words

export import meat products Poland the European Union intra-EU trade extra-EU trade

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju handlu zagranicznego produktami mięsnymi w Polsce i Unii Europejskiej do 2015 roku. Analizę symulacyjną zrealizowano w czterech wariantach różniących się skalą liberalizacji dostępu do światowych rynków rolnych. W wyniku badań określono perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego mięsem, podrobami i przetworami mięsnymi oraz pozycję Polski w wewnątrzwspólnotowym handlu produktami mięsnymi, jak również możliwości rozwoju wymiany handlowej artykułami mięsnymi UE z krajami trzecimi. W analizie wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP).

Abstract

Growth prospects of foreign trade in meat products in Poland and the European Union are presented in the paper. Four scenarios considering different scale of the world agricultural trade liberalization were analysed. Global Trade Analysis Project (GTAP), a computable general trade equilibrium model, was used to make some trade forecasts.