Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej

Paweł Kobus, Robert Pietrzykowski

Kobus, Paweł; ORCID: 0000-0003-2289-2305
Pietrzykowski, Robert; ORCID: 0000-0002-6122-3043
Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej
Multivariate statistical methods in analysis of production and economic results of agricultural holdings in the EU countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 371-378

Słowa kluczowe

metody wielowymiarowe PCA analiza skupień wyniki ekonomiczno-produkcyjne

Key words

multidimensional methods PCA cluster analysis production and economic results

Streszczenie

W pracy zaprezentowano wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do analizy wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Wykorzystano trzy metody statystyczne: analizę składowych głównych, analizę k- średnich oraz analizę skupień. Dane dotyczyły 25 państw EU w latach 1989-2006.

Abstract

Multivariate methods for analysis of the production and economic results in agricultural holdings in the EU countries are presented. Three methods were used: principal components analysis, cluster analysis and k-means method. The data base concerned 25 countries in the period of 1989- 2006.