Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych

Karolina Pawlak, Walenty Poczta, Joanna Śledzińska

Pawlak, Karolina; ORCID: 0000-0002-5441-6381
Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Śledzińska, Joanna
Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych
Financial situation of the agricultural holdings in the EU countries grouped according to their production and economic results
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 379-387

Słowa kluczowe

gospodarstwo rolne wyniki produkcyjno-ekonomiczne typologia sytuacja finansowa

Key words

agricultural holding production and economical results typology financial situation

Streszczenie

W opracowaniu przeprowadzono statystyczną analizę wielowymiarową wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych krajów UE w 2005 roku. Wykorzystano metodą analizy skupień. W wyniku grupowania otrzymano pięć jednorodnych skupień gospodarstw w krajach UE. Dla utworzonych grup typologicznych gospodarstw przeprowadzono analizę finansową.

Abstract

Multi-dimensional statistical analysis of the production and economic results recorded by the agricultural holdings in the EU countries in 2005 is conducted in the paper. Cluster analysis has been used. As a result of grouping five homogeneous clusters of holdings in the EU countries have been received. Financial analysis was conducted for these typological groups of holdings