Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską

Agata Mirończuk, Anna Rak

Mirończuk, Agata
Rak, Anna; ORCID: 0000-0002-5859-6252
Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską
Changes of unemployment in the rural labour market after the integration of Poland with the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 388-396

Słowa kluczowe

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski struktura bezrobocia stopa bezrobocia

Key words

Research of Economic Activity of Polish Citizens unemployment structure unemployment rate

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zmian bezrobocia wiejskiego po integracji Polski z Unią Europejską. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski realizowanych przez GUS w II kwartale 2004 i IV kwartale 2007 roku. Przedstawione wyniki badań wskazują na korzystne zmiany zachodzące w obszarze bezrobocia wiejskiego wynikające z dostępu Polski do funduszy unijnych, a także z otwarcia rynków pracy przez niektóre kraje dawnej „piętnastki”. Zmiany te dotyczą między innymi obniżenia wskaźników charakteryzujących bezrobocie oraz ograniczenia skali bezrobocia długookresowego. Nadal jednak poważnym problemem pozostaje bezrobocie dotycz??ce bezrolnych mieszkańców obszarów wiejskich

Abstract

The purpose of the present study was to show the changes of rural unemployment after the integration of Poland with the European Union. The analysis was carried out on data coming from the Research of Economic Activity of Polish Citizens made by GUS in the second quarter of 2004 and in the fourth quarter of 2007. The results of the investigations indicate to advantageous changes occurring in the field of rural unemployment, resulting from the availability of the EU funds and also from opening labour markets by some countries of the former EU-15. The changes concern inter alia a reduction of the rate of unemployment and restraints of long-term unemployment scale. Still unemployment of landless dwellers of rural areas remains a serious problem.