Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE

Lucyna Błażejczyk-Majka, Krzysztof Maciejewski

Błażejczyk-Majka, Lucyna
Maciejewski, Krzysztof
Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE
Productive factors and efficiency of their utilization in the EU farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 42-52

Słowa kluczowe

czynniki wytwórcze efektywność siły roboczej rolnictwo UE.

Key words

productive factors labour efficiency agriculture EU.

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest analiza wyposażenia w czynniki wytwórcze nowych regionów na tle regionów starej Unii Europejskiej, a także analiza wyposażenia w siłę roboczą, ziemię oraz kapitał w zależności od siły ekonomicznej gospodarstw. Stwierdzono, że regiony państw nowoprzyjętych w wyniku rozszerzenia UE w 2004 r., w tym również Polski, odznaczają się niskim poziomem wielkości ekonomicznej gospodarstwa, nie przekraczającym 20 ESU. Podwojenie wydajności w tych regionach wymaga doinwestowania gospodarstw, zwłaszcza w kapitał obrotowy, w mniejszym stopniu w kapitał trwały.

Abstract

The aim of this study is an analysis of the equipment in productive factors in the new regions against the background of regions in the old EU countries, and also an analysis of equipment in labour force, land and capital depending on the economic size of a farm. The analysis indicated that the regions of the new states (i.e. admitted on May 1, 2004) are characterized by a small economic size of farms, not exceeding 20 ESU. Doubling of labour efficiency in these farms requires very large investments, especially in current assets, to a smaller degree in fixed assets.